[1]
Arias F.J. and De Las Heras S. 2021. The use of underground thermal gradients as technique for soil radon mitigation. Journal of the European Radon Association. 2, (Aug. 2021). DOI:https://doi.org/10.35815/radon.v2.7752.