Arias F. J., & De Las Heras S. (2021). The use of underground thermal gradients as technique for soil radon mitigation. Journal of the European Radon Association, 2. https://doi.org/10.35815/radon.v2.7752