Gruber Valeria, Baumann Sebastian, Alber Oliver, Laubbichler Christian, Bossew Peter, Petermann Eric, Ciotoli Giancarlo, Pereira Alcides, Domingos Filipa, Tondeur François, Cinelli Giorgia, Fernandez Alicia, Sainz Carlos, and Quindos-Poncela Luis. 2021. “Comparison of Radon Mapping Methods for the Delineation of Radon Priority Areas – an Exercise”. Journal of the European Radon Association 2 (March). https://doi.org/10.35815/radon.v2.5755.