Gruber, Valeria, Sebastian Baumann, Oliver Alber, Christian Laubbichler, Peter Bossew, Eric Petermann, Giancarlo Ciotoli, Alcides Pereira, Filipa Domingos, François Tondeur, Giorgia Cinelli, Alicia Fernandez, Carlos Sainz, and Luis Quindos-Poncela. 2021. “Comparison of Radon Mapping Methods for the Delineation of Radon Priority Areas – an Exercise”. Journal of the European Radon Association 2 (March). https://doi.org/10.35815/radon.v2.5755.